top of page

dil bozuklukları

 

 

Dil bozukluğu konuşmada veya yazılı dilde anlamanın veya ifade etmenin normal olmayan gelişimidir. Bozukluk, dilbilgisel sistemin pragmatik, semantik, sintaktik, fonolojik veya morfolojik alanlarından birini, birkaçını veya hepsini etkilemiş olabilir. Dil bozukluğu olan kişiler cümle kurmada veya bilgiyi soyutlamada, başka bir deyişle, bilgiyi kısa ve uzun dönem hafızada tutma ve hatırlamada problemler yaşarlar (ASHA, 1980). Bu tanımdan anlaşıldığı üzere bozukluk dili anlama ve ifade etme düzeylerinde veya ikisinde birden olabilmektedir. Bu söz konusu alanlar dinleme, konuşma, okuma ve yazmadır.

 

DİL BOZUKLUĞUNUN KATEGORİLERİ

Spesifik Dil Bozukluğu (Specific language impairment SLI): Özel dil bozukluğu dil gelişiminin, görünen veya eşlik eden bir problem olmamasına rağmen, sadece dil gelişiminin geri kalmasıdır. Bu gruptaki çocuklar dil gelişimlerindeki bozulmalara rağmen normal dil gelişimi özellikleri gösterirler.

 

Dil Öğrenme Engeli (Language Learning Disability LLD): Bu dinleme, konuşma, okuma, yazma, muhakeme ve matematik becerilerinin kazanılmasındaki belirgin güçlüktür. Bu engelin merkezi sinir sistemi kaynaklı olduğuna inanılır.

 

Otizm Spektrum Bozukluğu: (Autism spectrum disorder ASD) veya Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Pervasive developmental disorder PDD) İletişim ve sosyal becerilerin bozulması karakteristiktir. Tekrarlayan hareketler bu duruma eşlik eder.

 

Beyin Hasarı (Brain injury): Beynin herhangi bir şekilde zarar görmesi ile oluşan nörolojik bir durumdur. Bu nedenler travmatik beyin zedelenmesi, felçler, tümör, epilepsiler, enfeksiyon veya doğumsal olabilmektedir.

 

Zihinsel Engel (Mental Retardation MR): Normalin altında zeka geriliğinin yol açtığı bir durumdur ve dil gelişimini engeller. Sebebi biyolojik, tıbbi veya sendroma bağlı olabilir.

 

Sağırlık (Deafness): Az duymadan hiç duymamaya kadar bir yelpazede sağırlığın dil gelişimine etkisi oldukça fazladır. Nedeni biyolojik veya çevresel olabilir 

bottom of page